ΜΕ ΔΥΟ ΛΟΓΙΑ

ΜΕ ΔΥΟ ΛΟΓΙΑ
Άωτον σημαίνει το άριστο, το κάλλιστο,το εκλεκτότατο του είδους του (Ιλ. Ν. 599, 716, Οδ. Α 443). Καλώς ήλθατε στο προσωπικό μου ιστολόγιο.

Καθηγητής Μάριος Π. Μπέγζος
τ. Κοσμήτορας Θεολογικής Σχολής
Πανεπιστημίου Αθηνών

Πέμπτη 15 Φεβρουαρίου 2018

Политическая Теократия Церкви "Альманах греческой литературы" (2017)

За последний год позиция Эладской Православной Церкви по двум актуальным темам была подвергнута общественной критике: урок религии и гендерная индентичность. Попытки за­получить общественное одобрение на высказанные суждения потерпели неудачу. Равно как и надежды, возложенные на пред­стоятеля церкви.МАРИОС БЕГЗОС (Μάριος Μπέγζος)
Греческий писатель, публицист, философ и публицист. Родился в 1951 г. в Афинах. Из­учал богословие и философию в ВУЗах Афин (1969–1973), Женевы (1973–1974), и Тюбенге­на (1979–1981), а также изучал юриспруден­цию в Юридическом Институте Афинского Университета. С 1975 г. года работает в Богословском Институте Афинского Университета в качестве научного ассистента профессора Никоса Нисиотиса (гр. Νίκος Νησιώτης), в последствие став его приемником. В 1985 г. за­щитил докторскую диссертацию посвященной философии рели­гии Вернера Гейзенберга. В 2003 г. получил звание профессора. Преподает сравнительную философию религии, психологию рели­гии, социологию религии. В мае 2011 г. был избран деканом Бого­словского института, в 2014 г. избран повторно. Женат, имеет сына.